תקנון האתר – nekudot.co.il

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים, אנא קראו תנאים אלה בעיון. השימוש באתר זה מעיד כי את/ה מסכימ/ה ומקבל/ת את תקנון האתר.

המידע הכלול באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכים ובנתונים האישיים של המשתמש/ת. המידע באתר אינו בא במקום ייעוץ אישי ו/או זוגי ואין לפעול על פיו, אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים.

שימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו באחריות הבלעדית של המשתמש/ת. האתר לא מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכים ולנתונים המשתמש/ת.

את/ה מחויב/ת לאמת ולבדוק כל נתון, מידע או תוכן שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי/ת להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח לכל אדם או למקרים ספציפיים.

מפעילי האתר, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע באתר מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר, בכל פורמט שהוא (הדפסה של טקסט, שרטוט, תמונה, דו”ח או קובץ).

מפעילת האתר לא מתחייבת לעדכן את המידע באופן שוטף ויתכנו בו שינויים מעת לעת.

חלק מהפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, מצדדים שלישיים ו/או מאתרים אחרים ולכן, האתר לא מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, חלקם מופעלים ע"י צדדים שלישיים. לאתר ולמפעילת האתר אין כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש את ההפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם. האתר ומפעיליו לא ישאו בשום אחריות לתוכן המופיע באתרים אלו לשימוש, או הסתמכות על המידע שבהם.

מנהלת האתר לא אחראית לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש/ת.

האתר מאפשר הורדת חומרים (קבצים, סרטונים, תוכנות). עם זאת, האתר לא אחראי לנזקים שעשויים להיגרם מהורדת החומרים, השימוש בהם ו/או הפעלתם לרבות, "הדבקות" בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. השימוש בתוכנות במידה ויפורסמו באתר מחייב רכישת/קבלת רשיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם אלא, בהסכמה ובקבלת רשיון מבעלי התוכנה.

האתר מאפשר העברת מסרים ע"י גולשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והאתר לא יישא בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או לא חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר  רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמשים באתר לצורך ניתוח והתאמה של צרכי המשתמש/ת הספציפי/ת והאחרים וכן, רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדית ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.

בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו, את/ה מסכימ/ה כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.

מנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

מנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסר/י באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאת/ה מבקרת/ה באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר את/ה תודיע/י מיידית על כך למנהלת האתר דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלת האתר ו/או מנהלת האתר לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא יהיו לה/לו טענות, תביעות או מענות כלפי בעלת האתר ו/או מנהלותיו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי: כגון שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור/י בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב/ת על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל/י להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש/ת לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום לדברים מסויימים, תתבקש/י לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור/י על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפיד/י להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

הצהרת המשתמש/ת

ידוע לי כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר. השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינה הבלעדי של מנהלת האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידה של מנהלת האתר בלבד.

מנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש/ת, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר, מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותה/ו הבלעדית של המשתמש/ת.

המשתמש/ת מסכימ/ה, מצהיר/ה ומתחייב/ת במפורש ליטול על עצמה/ו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי מנהלת האתר לא אחראית באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.

© תוכנו של אתר זה, מוגן בזכויות יוצרים. 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של מנהלת האתר ובעלת הזכויות.

בכל שאלה תוכלו לפנות אל מנהלת האתר במייל: hila@2chance.co.il

גלילה לראש העמוד